• 709
    0

    ทิศทางของรถไฟฟ้าในไทยเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น หลายหน่วยงานภาครัฐได้ออกมาตอบรับ ภาคเอกชนมีความพร้อมเต็มที่ ส่วนผู้บริโภคเริ่มมีความเข้าใจในการใช้งานมากขึ้น ทำให้ตลาดรถในกลุ่มนี้ค่อยๆ เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่อย่างน้อยตอนนี้ยังพอเห็นอนาคตแล้วว่ายังไงก็ตามภายในไม่เกิน 10 ปีนี้ ปริมาณรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน